MOTOROLA

0104309C01

IPSM-48/60V POWER SUPPLY UNIT